SKO


                      Szkolna Kasa Oszczędności działa w naszej szkole od 2006 roku. Patronat nad SKO w Maciejowie Starym sprawuje Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział Wysokie. Szkolna Kasa Oszczędności jest systemem oszczędzania dla uczniów. Uczy dobrych nawyków: systematyczności, oszczędności i rozważnego wydawania pieniędzy. Szkolnym opiekunem organizacji jest p. Alina Ciasnocha. Uczniowie systematycznie oszczędzają, biorą udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych oraz ogólnopolskim konkursie „DZIŚ OSZCZEDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM”. Prowadzona jest kronika dokumentująca wszystkie wydarzenia związane z działalnością SKO.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO OSZCZĘDZANIA W SKO.

SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności  w Szkole Podstawowej w Maciejowie Starym

 

1. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Piaskach Oddział Wysokie
2. Członkiem SKO może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Maciejowie Starym.
3. Uczeń staje się członkiem SKO jeżeli dokona pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 1,00 zł. na książeczkę SKO. (grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki i wpłacamy na SKO)
4. Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO
5. Wpłat i wypłat dokonuje uczeń bezpośrednio u opiekuna SKO.
6. Wypłatę pieniędzy uczeń zgłasza na 2 dni przed żądanym terminem.
7. W przypadku utraty lub zgubienia książeczki SKO uczeń bezzwłocznie informuje wychowawcę lub opiekuna SKO, który na podstawie karty wpłat i wypłat wystawia nową książeczkę SKO z napisem DUPLIKAT.
8. Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i akcjach SKO.
9. Opiekun SKO prowadzi dokumentację związaną z pracą w SKO zgodnie z wytycznymi Banku Spółdzielczego.
10. SKO współpracuje z Samorządem Szkolnym oraz pomaga i wspiera różnego rodzaju imprezy i akcje przeprowadzane na terenie szkoły.

11.W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmuje opiekun SKO i Dyrektor Szkoły.

SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO

Regulamin konkursu plastycznego

„Z tabliczką mnożenia jest mi do twarzy”


I. Konkurs organizuje SKO z okazji obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia
II. Cele:
- Propagowanie matematyki w życiu codziennym.
- Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych i artystycznych.
- Rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci.
- Stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji własnych działań twórczych.
- Promowanie osiągnięć uczniów.
III. Informacje o konkursie:
- Konkurs adresowany jest do uczniów klas II - IV
- Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu na temat „Z tabliczką mnożenia jest mi do twarzy”.
- Na plakacie powinny się znaleźć zapisy przykładów działań z tabliczką mnożenia.
- Format pracy A4 , blok techniczny
- Praca indywidualna.
- Technika prac dowolna.
- Termin składania prac do 29 września 2020 roku.

IV. Kryteria oceny prac konkursowych:
- pomysłowość,
- oryginalność ujęcie tematu,
- ogólna estetyka pracy,
- samodzielność wykonania.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy  w szkole oraz publikację na stronie internetowej szkoły.
2. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.

4. Ogłoszenie wyników konkursu 2 października 2020 r.
Fundatorem nagród w konkursie jest SKO w Maciejowie Starym działająca pod patronatem SBP Piaski Oddział Wysokie.

SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO

       Mistrzem oszczędzania w SKO w Maciejowie Starym w roku szkolnym 2017/2018 został Krzysztof Krasoń z klasy "I". Nasz Mistrz wykazał sie gospodarnością i wzorową systematycznością.

Serdeczne gratulacje.

Cele działalności  SKO w Maciejowie Starym:

 

  •  Propagowanie idei systematycznego oszczędzania wśród uczniów.
  •  Racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi.
  • Podejmowanie inicjatyw mających na celu ochronę naturalnego środowiska.
  • Ćwiczenie umiejętności redagowania tekstów.
  • Upowszechnianie postawy aktywności, zaradności i twórczego poszukiwania możliwości zarobkowania.
  • Popularyzacja wiedzy ekonomicznej.
  • Zapoznawanie uczniów z działalnością banków spółdzielczych i   Spółdzielczego Banku Powiatowegow Piaskach.
  •  Przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych.
  •  Kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza.
  • Podejmowanie działań wynikających z Programu TalentowiSKO – związanych z promowaniem i rozwijaniem talentów wśród dzieci poprzez edukację finansową.

SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO

SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Szkolnego Konkursu SKO
dla uczniów z klas 0 – VI pod hasłem
„Najciekawsza rymowanka o oszczędzaniu w SKO”

 

Cele konkursu były następujące:
1. Kształtowanie wśród uczniów potrzeby świadomego i systematycznego oszczędzania.
2. Popularyzacja wiedzy o działalności SKO.
3. Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań literackich.
4. Rozwijanie postaw twórczych.
Regulamin konkursu przedstawiał się następująco:
1. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach:
• oddział przedszkolny i kl. I
• kl. II - III
• klasy IV – VI.
2. Prace konkursowe były indywidualne (dzieci z oddziału przedszk. i klasa I mogły wykonać z pomocą rodziców lub nauczycieli).
3. Rymowanka musiała zawierać co najmniej 4 wersy.
4. Treść rymowanki musiała propagować działalność SKO.

Komisja w składzie: p. Teresa Puchala, p. Irena Szaganiec, p. Alina Osowska oraz przedstawiciele uczniów ze wszystkich klas: Bartek Romanek, Krystian Wlizło, Bartek Krzos, Iza Romanek, Olaf Szacoń, Paulina Kowalik, Mateusz Czub, Filip Ostrowski, Kacper Szponar przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie Konkursu, następującym osobom:
w kategorii I: 1. miejsce Karol Piątek
2. miejsce Zuzia Misztal i Kinga Szmołda
w kategorii II: 1.miejsce Wiktoria Lenard i Paweł Jeleń
w kategorii III 1. miejsce Karol Łagód
2. miejsce Wiktoria Deruś i Sebastian Rząd
3. miejsce Rafał Kędzierski i Patrycja Krzos
Wyróżnienia otrzymują: Agata Jeleń, Asia Staszewska, Paulina Węglińska

SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO