SKO


SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO

                      Szkolna Kasa Oszczędności działa w naszej szkole od 2006 roku. Patronat nad SKO w Maciejowie Starym sprawuje Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział Wysokie. Szkolna Kasa Oszczędności jest systemem oszczędzania dla uczniów. Uczy dobrych nawyków: systematyczności, oszczędności i rozważnego wydawania pieniędzy. Szkolnym opiekunem organizacji jest p. Alina Ciasnocha. Uczniowie systematycznie oszczędzają, biorą udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych oraz ogólnopolskim konkursie „DZIŚ OSZCZEDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM”. Prowadzona jest kronika dokumentująca wszystkie wydarzenia związane z działalnością SKO.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO OSZCZĘDZANIA W SKO.

SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności  w Szkole Podstawowej w Maciejowie Starym

 

1. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Piaskach Oddział Wysokie
2. Członkiem SKO może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Maciejowie Starym.
3. Uczeń staje się członkiem SKO jeżeli dokona pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 1,00 zł. na książeczkę SKO. (grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki i wpłacamy na SKO)
4. Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO
5. Wpłat i wypłat dokonuje uczeń bezpośrednio u opiekuna SKO.
6. Wypłatę pieniędzy uczeń zgłasza na 2 dni przed żądanym terminem.
7. W przypadku utraty lub zgubienia książeczki SKO uczeń bezzwłocznie informuje wychowawcę lub opiekuna SKO, który na podstawie karty wpłat i wypłat wystawia nową książeczkę SKO z napisem DUPLIKAT.
8. Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i akcjach SKO.
9. Opiekun SKO prowadzi dokumentację związaną z pracą w SKO zgodnie z wytycznymi Banku Spółdzielczego.
10. SKO współpracuje z Samorządem Szkolnym oraz pomaga i wspiera różnego rodzaju imprezy i akcje przeprowadzane na terenie szkoły.

11.W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmuje opiekun SKO i Dyrektor Szkoły.

SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO

       Mistrzem oszczędzania w SKO w Maciejowie Starym w roku szkolnym 2017/2018 został Krzysztof Krasoń z klasy "I". Nasz Mistrz wykazał sie gospodarnością i wzorową systematycznością.

Serdeczne gratulacje.

SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO

Cele działalności  SKO w Maciejowie Starym:

 

  •  Propagowanie idei systematycznego oszczędzania wśród uczniów.
  •  Racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi.
  • Podejmowanie inicjatyw mających na celu ochronę naturalnego środowiska.
  • Ćwiczenie umiejętności redagowania tekstów.
  • Upowszechnianie postawy aktywności, zaradności i twórczego poszukiwania możliwości zarobkowania.
  • Popularyzacja wiedzy ekonomicznej.
  • Zapoznawanie uczniów z działalnością banków spółdzielczych i   Spółdzielczego Banku Powiatowegow Piaskach.
  •  Przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych.
  •  Kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza.
  • Podejmowanie działań wynikających z Programu TalentowiSKO – związanych z promowaniem i rozwijaniem talentów wśród dzieci poprzez edukację finansową.

SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Szkolnego Konkursu SKO
dla uczniów z klas 0 – VI pod hasłem
„Najciekawsza rymowanka o oszczędzaniu w SKO”

 

Cele konkursu były następujące:
1. Kształtowanie wśród uczniów potrzeby świadomego i systematycznego oszczędzania.
2. Popularyzacja wiedzy o działalności SKO.
3. Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań literackich.
4. Rozwijanie postaw twórczych.
Regulamin konkursu przedstawiał się następująco:
1. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach:
• oddział przedszkolny i kl. I
• kl. II - III
• klasy IV – VI.
2. Prace konkursowe były indywidualne (dzieci z oddziału przedszk. i klasa I mogły wykonać z pomocą rodziców lub nauczycieli).
3. Rymowanka musiała zawierać co najmniej 4 wersy.
4. Treść rymowanki musiała propagować działalność SKO.

Komisja w składzie: p. Teresa Puchala, p. Irena Szaganiec, p. Alina Osowska oraz przedstawiciele uczniów ze wszystkich klas: Bartek Romanek, Krystian Wlizło, Bartek Krzos, Iza Romanek, Olaf Szacoń, Paulina Kowalik, Mateusz Czub, Filip Ostrowski, Kacper Szponar przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie Konkursu, następującym osobom:
w kategorii I: 1. miejsce Karol Piątek
2. miejsce Zuzia Misztal i Kinga Szmołda
w kategorii II: 1.miejsce Wiktoria Lenard i Paweł Jeleń
w kategorii III 1. miejsce Karol Łagód
2. miejsce Wiktoria Deruś i Sebastian Rząd
3. miejsce Rafał Kędzierski i Patrycja Krzos
Wyróżnienia otrzymują: Agata Jeleń, Asia Staszewska, Paulina Węglińska

SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO SKO