RODO


 

 

Najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Maciejowie Starym obowiązujące od 25.05.2018 r.

 

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:

 

1.Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kamińskiego w Maciejowie Starym
Adres: Maciejów Stary 54A
23-145 Wysokie
Kontakt: 84 683 18 25, e-mail: spmaciejow@op.pl

 

 2. Inspektor Ochrony Danych
ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)
Dane kontaktowe inspektora: e-mail: iod@ugwysokie.pl

 

 3. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO w Szkole Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Maciejowie Starym odbywa się w ściśle określonych celach, zgodnie z prawem w jednej lub kilku poniżej opisanych sytuacjach:
• w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
• o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;
• jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
• za wyraźną zgodą danej osoby.

 

4. Mówiąc o danych osobowych Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Maciejowie Starym należy rozumieć wszystkie zgromadzone tam zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj danych niezależnie od ich postaci: papierowej czy elektronicznej.

 

 

5. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat i warunkowany jest przede wszystkim przepisami prawnymi.

 

 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek.

 

 

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:
a) do dostępu do swoich danych;
b) do sprostowania swoich danych;
c) do usunięcia swoich danych;
d) do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
e) do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie, które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

8. ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE .

 

 

9. ADO chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym

 

 

Podstawa prawna UE:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL
Podstawa prawna PL:
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm